Aktualno

INFORMACIJA O MOGUĆNOSTI POLAGANJA PERIODIČKIH ISPITA KANDIDATA KOJI SU DO 01.01.2010. POLOŽILI STRUČNI ISPIT ZA ENERGETSKA ZANIMANJA PO STAROM PRAVILNIKU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (Narodne novine, broj 20/2015)

Članak 20.

„Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.“

OBRAZLOŽENJE:

U cilju poticanja gospodarstva u Republici Hrvatskoj a ujedno radi snižavanja troškova polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014, 20/2015) predvidio je mogućnost polaganja periodičnog ispita svim kandidatima koji su do 1. siječnja 2010. godine položili stručni ispit za energetska zanimanja.

Na taj se način želi omogućiti svim tim kandidatima koji imaju trenutno ne važeća uvjerenja pristupanje periodičkom ispitu.

Ukoliko do 1. siječnja 2017. godine ne polože uspješno periodički ispit, tada su dužni prijaviti prvu provjeru znanja samo uz uvjet ukoliko ispunjavaju sve propisane uvjete stručne spreme i radnog iskustva.

Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču – Savezu energetičara Hrvatske.

Upravni odbor Saveza energetičara Hrvatske na 17. sijednici UO SEH-e donio je sljedeće odluke:

Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene 300.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 260,00 kn (bez PDV-a).
Nova cijena za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 260,00 kn + PDV=325,00 kn.


Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 200.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 160,00 kn (bez PDV-a).
Nova cijena za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 160,00 kn + PDV=200,00 kn.


Nove naknade za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja stupaju na snagu od 1. travnja 2015. godine.
DRUŠTVO ENERGETIČARA SISAK u okviru svoje djelatnosti organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja. Sa ciljem što kvalitetnije organizacije proljetnog tečaja, molimo Vas da popunite i pošaljete Prijavu za pripremni stručni tečaj, kako bi što prije, a nakon donošenja Programa osposobljavanja, mogli započeti sa predavanjima.

Uz Prijavu priložiti sljedeće dokumente;

Svjedodžba o završenom školovanju
Potvrda o praktičnoj nastavi

Temeljne odredbe i uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima su regulirani Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima, koji je objavljen u Narodnim Novinama br.70/2010.od 09. lipnja 2010. a stupio je na snagu 17. lipnja 2010.

Pripremni tečajevi se održavaju, u pravilu dva puta godišnje u prostorijama DRUŠTVA ENERGETIČARA SISAK. Nakon završenog stručnog tečaja polaže se stručni ispiti pred Komisijom za polaganje stručnih ispita imenovanom od Ministra Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

VAŽNO: Rukovanje enegetskim postrojenjima dozvoljeno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za postrojenje kojim rukuju. Sve detaljne obavijesti o stručnim ispitima i zvanjima za pojedina energetska postrojenja, rokovima početka i trajanja tečajeva u prostorijama Društva, na našim internet-stranicama ili na tel: 098/376 851 ili 099/211 69 85 (Dubravka Martić).

Dana 01.09. 2014. godine na snagu je stupio "Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima" (N.N. 80/2014).

Dana 03.02.2015. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. 20/15)

Polaganje stručnih ispita za energetska zvanja

Na temelju članka 17. i 31. Zakona o energiji (Narodne novine br.68/201., 177/204., 76/207. i 152/208.) Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je "Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima", a koji je objavljen u Narodnim novinama br.70/2010. Sukladno članku 33. navedenog Pravilnika Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva je svojim rješenjem od 27. srpnja 2010. imenovao Predsjednika i zamjenika Predsjednika ispitne komisije, te Predsjednike, zamjenike i ispitivače područnih ispitnih komisija u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Donošenjem Pravilnika i imenovanjem ispitnih komisija ostvareni su uvjeti za održavanje ispita za provjeru znanja kandidata za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima.

Tečajevi za energetska zvanja

Energetskim postrojenjima mogu rukovati radnici sa položenim stručnim ispitom za to postrojenje. Kako bi se kandidati osposobili i pripremili za polaganje stručnog ispita za određena energetska zvanja Društvo organizira pripremne tečajeve. Po završetku tečaja organizira se polaganje stručnog ispita koje provodi, temeljem riješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Područna ispitna komisija Zagreb.

Uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima regulirani su:

Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima NN 70/2010 i (N.N. 50/2011)

Sve detaljnije obavijesti o stručnim ispitima, zvanjima koja su propisana za pojedina postrojenja, rokovima i trajanja tečaja možete dobiti u društvu ili tel; 044-530-057 i mob; 098-376-851 (Velimir Martinjak) ili 099/211 69 85 (Dubravka Martić). Svaki polaznik mora dostaviti popunjenu i potpisanu Prijavnicu.

Vrijeme i mjesto održavanja tečajeva

U pravilu tečajevi se održavaju dva puta godišnje i to početkom ožujka, te početkom rujna.
Mjesto održavanja su prostorije Društva u Sisku, Keltska ulica br: 12.
Ovisno o potrebama tečajevi se organiziraju i izvan standarnih termina.

Organizacija predavanja

Predavanja se održavaju u popodnevnim satima, a svaki predmet je popraćen pisanim materijalima Društva ili SEH-a.

Stručni ispit

Po završetku predavanja organizira se ispit koji provodi Ispitna komisija Ministarstva Gospodarstva.