Aktualno

INFORMACIJA O PROCEDURI IZDAVANJA PRESLIKE UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA ENERGETSKA ZANIMANJA


U PISMENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE UVJERENJA NAVESTI:

  • ime i prezime osobe za koju se traži Uvjerenje
  • godinu rođenja
  • OIB
  • adresu stanovanja
  • cjelovit naziv zanimanja
  • područnu Ispitnu komisiju u kojoj je polagan stručni ispit te okvirni datum polaganja
  • adresu na koju se šalje preslika Uvjerenja
Pismeni zahtjev poslati na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
n/r gosp.Ivana Benkovića
Ispitna komisija za energetska zvanja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

NAPOMENA:
Priložiti 20 kuna taksene marke po traženom Uvjerenju (za jedno zanimanje).

Način provođenja stručnog ispita za energetska zanimanja tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)

Obavještavamo Vas da će se, nakon 3. faze popuštanja mjera koja slijedi 11.05.2020. godine, nastaviti održavanje državnih stručnih ispita za energetska zanimanja temeljem Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14 i 20/15).

Uvjeti pristupanja ispitu, u odnosu na do sada održavane ispite, mijenjaju se nastavno na Preporuku HZJZ za provođenje državnog stručnog ispita tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) izdane dana 24.04.2020. godine te ostale preporučene mjere zaštite.
Prilikom polaganja stručnog ispita kandidati (uključujući ispitivače i tajnicu/tajnika ispitne komisije) biti će u obvezi pridržavati se zaštitnih mjera u cilju sprječavanja širenja korona virusa kao što su nošenje zaštitnih maski, nošenje rukavica prilikom pisanja pismenog ispita te korištenje vlastite kemijske olovke.
Također, prije pristupanja ispitu kandidati (uključujući ispitivače i tajnicu/tajnika ispitne komisije) biti će u obvezi potpisivanja Izjave u skladu sa preporukom HZJZ.

Poziv na ispit: Tajnice/Tajnik dostaviti će kandidatima Poziv na ispit koji uključuje Upute vezane za sprječavanje širenja koronavirusa.
U tekstu maila kojim se Poziv na ispit dostavlja, pravna odnosno fizička osoba upućuje se da obrati posebnu pozornost na Upute napisane u Pozivu na ispit.

Izjava kandidata: Uz Poziv na ispit Tajnice/Tajnik dostavljaju mailom pravnoj odnosno fizičkoj osobi Izjavu koju je kandidat obavezan vlastitom kemijskom olovkom potpisati prije pristupanja stručnom ispitu.

Izjava ispitivača i Tajnica/Tajnika: Prilikom dolaska na ispit svi ispitivači i Tajnica/Tajnik dužni su potpisati Izjavu vlastitom kemijskom olovkom.

Dolazak kandidata: Tajnice/Tajnik dočekati će kandidate na ulazu u ustanovu te od kandidata preuzeti potpisane Izjave. Kandidatu koji polaže pismeni ispit Tajnica/Tajnik dodjeljuje jednokratne rukavice.
Tajnica/Tajnik prilikom dočeka kandidata i prikupljanja Izjava mora nositi vizir, zaštitnu masku i rukavice. Nakon što postupak prikupljanja i evidentiranja kandidata završi jednokratne rukavice skida i odbacuje u koš za smeće nakon čega je obavezna dezinfekcija ruku.

Kemijska olovka: Kandidat ispunjava Izjavu odnosno piše povremeni stručni ispit (pismeni) koristeći isključivo vlastitu kemijsku olovku. Ukoliko kandidat sa sobom ne ponese vlastitu kemijsku olovku istu mu daje Tajnica/Tajnik s time da se kemijske olovke ne zaprimaju nazad od kandidata.

Dezinfekcija ruku: Kandidati, ispitivači i tajnica obvezni su na ulazu u ustanovu, na ulasku u prostoriju održavanja ispita kao i pri izlazu iz ustanove dezinficirati ruke na dozatorima s dezificijensima koje je potrebno postaviti na ulazu u prostoriju održavanja ispita kao i na ulazu/izlazu iz ustanove.

Nošenje maski i rukavica: Za kandidate, članove Ispitne komisije kao i za Tajnicu/Tajnika nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos je obavezno. U tijeku održavanja ispita nošenje rukavica kod članova Ispitne komisije i Tajnica/Tajnika nije obavezno, ali se preporučuje.

Ispitni prostor: Mjesto održavanja ispita i pripadajuće prostorije, uključujući sanitarne prostorije, temeljito se peru i dezinficiraju. Po obavljenom ispitu, između svake grupe, prostorija održavanja ispita će se prozračiti, a radne površine dezinficirati.

Usmeni ispit: Usmeni ispit održava se na način da se u prostoriji nalazi ispitna komisija s najmanjim mogućim brojem članova na način da ispitivač i kandidat sjede na sigurnoj udaljenosti jedan od drugoga. Kandidat bez maske ne može pristupiti usmenom ispitu. Maska se tijekom ispita ne smije skidati. Ukoliko bi kandidat odbio nošenje maske tijekom usmenog ispita ili je skinuo, isključio bi mogućnost svog polaganja te će mu se u tom slučaju bilježiti pad ispita.

Povremeni ispit - pismeni: Kandidati bi trebali ulaziti u prostoriju polaganja ispita na način da prvi kandidat koji uđe sjeda za najudaljenije mjesto u prostoriji, gledajući od vrata, i tako po redu. Kandidati trebaju sjediti na sigurnoj udaljenosti jedan od drugoga kao i od ispitivača. Kandidat ispunjava povremeni stručni ispit koristeći isključivo vlastitu kemijsku olovku te je obvezan pristupiti pismenom ispitu sa maskom i rukavicama. Masku je kandidat obvezan donijeti sa sobom na ispit dok će mu jednokratne rukavice dodijeliti Tajnica/Tajnik prilikom ulaska u ustanovu. Maska i rukavice se tijekom ispita ne smiju skidati. Ukoliko bi kandidat odbio nošenje maske ili rukavica tijekom pismenog ispita ili ih skinuo, isključio bi mogućnost svog polaganja te će mu se u tom slučaju bilježiti pad ispita.

INFORMACIJA O MOGUĆNOSTI POLAGANJA PERIODIČKIH ISPITA KANDIDATA KOJI SU DO 01.01.2010. POLOŽILI STRUČNI ISPIT ZA ENERGETSKA ZANIMANJA PO STAROM PRAVILNIKU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (Narodne novine, broj 20/2015)

Članak 20.

„Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.“

OBRAZLOŽENJE:

U cilju poticanja gospodarstva u Republici Hrvatskoj a ujedno radi snižavanja troškova polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014, 20/2015) predvidio je mogućnost polaganja periodičnog ispita svim kandidatima koji su do 1. siječnja 2010. godine položili stručni ispit za energetska zanimanja.

Na taj se način želi omogućiti svim tim kandidatima koji imaju trenutno ne važeća uvjerenja pristupanje periodičkom ispitu.

Ukoliko do 1. siječnja 2017. godine ne polože uspješno periodički ispit, tada su dužni prijaviti prvu provjeru znanja samo uz uvjet ukoliko ispunjavaju sve propisane uvjete stručne spreme i radnog iskustva.

DRUŠTVO ENERGETIČARA SISAK u okviru svoje djelatnosti organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja. Sa ciljem što kvalitetnije organizacije proljetnog tečaja, molimo Vas da popunite i pošaljete Prijavu za pripremni stručni tečaj, kako bi što prije, a nakon donošenja Programa osposobljavanja, mogli započeti sa predavanjima.

Uz Prijavu priložiti sljedeće dokumente;

Svjedodžba o završenom školovanju
Potvrda o praktičnoj nastavi

Temeljne odredbe i uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima su regulirani Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima, koji je objavljen u Narodnim Novinama br.70/2010.od 09. lipnja 2010. a stupio je na snagu 17. lipnja 2010.

Pripremni tečajevi se održavaju, u pravilu dva puta godišnje u prostorijama DRUŠTVA ENERGETIČARA SISAK. Nakon završenog stručnog tečaja polaže se stručni ispiti pred Komisijom za polaganje stručnih ispita imenovanom od Ministra Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

VAŽNO: Rukovanje enegetskim postrojenjima dozvoljeno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za postrojenje kojim rukuju. Sve detaljne obavijesti o stručnim ispitima i zvanjima za pojedina energetska postrojenja, rokovima početka i trajanja tečajeva u prostorijama Društva, na našim internet-stranicama ili na tel: 098/376 851 ili 099/211 69 85 (Dubravka Martić).

Dana 01.09. 2014. godine na snagu je stupio "Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima" (N.N. 80/2014).

Dana 03.02.2015. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. 20/15)

Polaganje stručnih ispita za energetska zvanja

Na temelju članka 17. i 31. Zakona o energiji (Narodne novine br.68/201., 177/204., 76/207. i 152/208.) Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je "Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima", a koji je objavljen u Narodnim novinama br.70/2010. Sukladno članku 33. navedenog Pravilnika Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva je svojim rješenjem od 27. srpnja 2010. imenovao Predsjednika i zamjenika Predsjednika ispitne komisije, te Predsjednike, zamjenike i ispitivače područnih ispitnih komisija u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Donošenjem Pravilnika i imenovanjem ispitnih komisija ostvareni su uvjeti za održavanje ispita za provjeru znanja kandidata za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima.

Tečajevi za energetska zvanja

Energetskim postrojenjima mogu rukovati radnici sa položenim stručnim ispitom za to postrojenje. Kako bi se kandidati osposobili i pripremili za polaganje stručnog ispita za određena energetska zvanja Društvo organizira pripremne tečajeve. Po završetku tečaja organizira se polaganje stručnog ispita koje provodi, temeljem riješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Područna ispitna komisija Zagreb.

Uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima regulirani su:

Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima NN 70/2010 i (N.N. 50/2011)

Sve detaljnije obavijesti o stručnim ispitima, zvanjima koja su propisana za pojedina postrojenja, rokovima i trajanja tečaja možete dobiti u društvu ili tel; 044-530-057 i mob; 098-376-851 (Velimir Martinjak) ili 099/211 69 85 (Dubravka Martić). Svaki polaznik mora dostaviti popunjenu i potpisanu Prijavnicu.

Vrijeme i mjesto održavanja tečajeva

U pravilu tečajevi se održavaju dva puta godišnje i to početkom ožujka, te početkom rujna.
Mjesto održavanja su prostorije Društva u Sisku, Keltska ulica br: 12.
Ovisno o potrebama tečajevi se organiziraju i izvan standarnih termina.

Organizacija predavanja

Predavanja se održavaju u popodnevnim satima, a svaki predmet je popraćen pisanim materijalima Društva ili SEH-a.

Stručni ispit

Po završetku predavanja organizira se ispit koji provodi Ispitna komisija Ministarstva Gospodarstva.