Ustroj

STATUT DRUŠTVA ENERGETIČARA SISAK je temeljni dokumnet koji govori da je Društvo strukovna udruga građana djelatnika energetičara, koje djeluje na području Sisačko-moslavačke županije, u cilju promicanja energetske struke, zaštite čovjekove okoline, novih suvremenih rješenja i dostignuća u energetici, a sve poradi razvitka tehničke kulture u Republici Hrvatskoj u cjelini. Na izbornoj skuštini održanoj dana 17. XII 2009. godine za predsjednika društva izabran je gosp. Velimir Martinjak dipl.ing., te upravni i nadzorni odbor kao i časni sud u dalje navedenom sastavu;

Predsjednik društva

- dipl.ing.

Predsjednik

Velimir
Martinjak


- dipl.ing.

Dopredsjednik

Ivan
Špoljarić


- dipl.ing.str.

Član odbora

Milan
Rajković


- mag. ing. mech.

Član odbora

Damir
Surko


- dipl.ing.str.

Član odbora

Darko
Rožanković


- dipl.oec.

Nadzorni odbor

Član odbora

Mario
Posavec


- dipl.ing.str.

Časni sud

Član odbora

Marijan
Knežević


Član odbora

Damir
Sinjeri


Član odbora

Ivica
Šaban


- dipl.ing.str.

Tijela udruge


Skupština
Upravni odbor
Predsjednik društva
Nadzorni odbor
Časni sudStatut je temeljni opći akt udruge pomoću kojeg se definira njen unutrašnji ustroj i načini javnog rada i djelovanja. Svi ostali akti su u skladu s njim. Skupština, kao najviše tijelo udruge, donosi odluku o usvajanju statuta te njegovim eventualnim izmjenama ili dopunama.


STATUT DES-a IZMJENE I DOPUNE STATUTA

SKUPŠTINA

Skupština je vrhovno tijelo Udruge. Skupštinu čine svi članovi Udruge. Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge. Skupština udruge odlučuje na sjednicama. Redovna sjednica Skupštine se sastaje najmanje jednom godišnje.


PREDSJEDNIK

Predsjednik predsjedava sjednicama Upravnog odbora i Skupštine, predstavlja Udrugu prema trećim stranama. Na prijedlog predsjednika Upravni odbor, izmedu izabranih članova imenuje potpredsjednika.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge. Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor bira skupština udruge na 4 godine. Nadzorni odbor nadzire rad udruge.

ČASNI SUD

Časni sud je tijelo Društva koje odlučuje i izriče mjere u postupcima pokrenutim radi povreda statutarnih, profesionalnih i moralnih normi, a koji su definirani Statutom.